Akordeonistka

21 tekstów – auto­rem jest Akor­deonis­tka.

Bóg pat­rzy cały czas. Ale kiedyś mu­si mrugnąć. I właśnie nasze nie­szczęście dzieje się wte­dy kiedy on na jedną se­kundę za­myka powieki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2015, 21:18

Każda oso­ba jest niczym książka. Codzien­nie prze­bywając z nią czy­tamy ko­lejną kar­tkę, ko­lej­ny roz­dział jej życia. A na ko­niec przy jej śmier­ci widzi­my spis treści. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2014, 19:27

Życie i róża

Gdy do­ras­tałam, często myślałam:
Ja­kie to życie ja będę miała?
Będzie we­sołe, czy będzie smutne?
Będzie szczęśli­we al­bo okrutne?

Życie szczęśli­we mi się marzyło.
By to, co piękne się nie kończyło.
Bym wszys­tkich ludzi bar­dzo kochała
I do nich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 czerwca 2013, 21:26

Chłopcze podaj mi rękę

Chłop­cze po­daj mi swoją rękę,
Nie wiem cze­go się boisz.
Cza­sem się do mnie uśmiechasz,
Tym ges­tem me ser­ce koisz.

Do ręki włóż je­den kwiatek,
Prze­cież to mały wydatek.
Dla mnie to ra­dość duża,
Może to być skrom­na róża.

Wieczorem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 czerwca 2013, 20:37

Ten pa­radoks XXI w: "Za młody na śmierć, za sta­ry na szczęście, w sam raz na cierpienie." 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2013, 20:17

"Ru­tyna wro­giem oryginalności." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 kwietnia 2013, 21:48

"Jak niena­widzić to permanentnie." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 kwietnia 2013, 21:50

Świąteczne przemyślenie o przyjaźni i miłości w chwili refleksji

Po­ra do­rosnąć. Szczęście is­tnieje tyl­ko w fil­mach, przy­jaciele tyl­ko cze­kają na okazję do zer­wa­nia przy­jaźni i uga­niania się za in­ny­mi, społeczeństwo dzieli się na szy­derców większych i mniej­szych - zu­pełnie jak faryzeusze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 marca 2013, 13:06

"Za­nim za­dasz py­tanie zas­tanów się, czy na pew­no chcesz poz­nać na nie szczerą odpowiedź." 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 marca 2013, 21:55

"Nie ma większe­go piekła niż piekło nieśmiałości." 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2013, 20:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akordeonistka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 listopada 2015, 15:29M44G sko­men­to­wał tek­st Bóg pat­rzy cały czas. [...] 

15 listopada 2015, 21:26tomek43i sko­men­to­wał tek­st Bóg pat­rzy cały czas. [...] 

15 listopada 2015, 21:18Akordeonistka do­dał no­wy tek­st Bóg pat­rzy cały czas. [...]